• Školní poradenské pracoviště

   • Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence,  školním psychologem, speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

   • Výchovný poradce

   • Mgr. Bc. Michal Jiřík

    email: michal.jirik@zdislava.net

    telefon: 556 821 457, 731 604 032

    kancelář: 2. patro, u schodiště

    konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00, jindy dle domluvy

     

    PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY

    Zhoršil se Tvůj prospěch?

    Nezvládáš nároky, které na Tebe klade škola?

    Někdo se Ti posmívá, ubližuje?

    Máš problémy v komunikaci se spolužáky, učiteli, v rodině?

    Nerozumíš sám sobě?

    Nemáš jasno, kam půjdeš na střední školu?

    Pokud si s něčím nevíš rady, můžeš se obrátit na výchovného poradce.

     

    PORADENSTVÍ PRO RODIČE

    Zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

    - chování žáků, vztahy mezi nimi, vztahy mezi žáky a učiteli

    -  integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním – pomoc žákům na úrovni osobních problémů

    - kariérové poradenství k volbě další vzdělávací cesty

    - kontakt s odbornými poradenskými pracovišti

   • Školní metodik prevence

   • Mgr. Renata Kopecká

    email: renata.kopecka@zdislava.net

    telefon: 556 821 457, 731 604 032

    kancelář: 2. patro, sborovna

    konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00, jindy dle domluvy

     

    PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY

    Víte, co dělat, když:

    - se stanete svědkem krádeže, násilí, podvodu nebo šikany

    - se chování dětí/žáků/spolužáků/kamarádů nápadně změní

    - vám sociální sítě přerostou přes hlavu

    - víte o někom, kdo má problémy doma a stýká se s podivnými lidmi

    - si všimnete, že někdo nápadně zhubl nebo je často zraněný?

    Neváhejte a co nejdříve přijďte nebo napište. V počátcích se dá ještě mnoho zachránit.

     

    Další aktivity školního metodika prevence:

    - tvoří, koordinuje a vyhodnocuje minimální preventivní program

    - vyhledává, nabízí a podílí se na preventivních aktivitách školy

    - metodicky vede učitele

    - individuálně pracuje s žáky s potenciálem k rozvoji rizikových forem chování

    - zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a institucemi zabývajících se prevencí

    - nabízí pomoc nebo odkáže na odborníka při řešení konkrétních problémů

   • Školní psycholog

   • Mgr. Radka Miková

    email: radka.mikova@zdislava.net

    telefon: 556 821 457, 731 604 032

    kancelář: 2. patro, knihovna

    konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:30, středa 8:00 - 9:00,  jindy dle domluvy

     

    PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY

    Školního psychologa můžeš vyhledat:

    • když ti nejde učení tak, jak bys chtěl, nebo nevíš, jak na to
    • když máš potíže se soustředěním, trému nebo strach ze zkoušení
    • když máš problémy se spolužáky a nevíš, jak je řešit, nebo se necítíš dobře ve třídě
    • když máš pocit, že se k tobě někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
    • když tě trápí něco osobního nebo se děje něco doma (hádky rodičů, konflikt se sourozenci, úmrtí v rodině, nemoc, strach z něčeho, samota…)
    • když se nemůžeš rozhodnout, jakou střední školu zvolit
    • když tě něco tíží a nemáš se komu svěřit

     

    PORADENSTVÍ PRO RODIČE

    Se školním psychologem můžete konzultovat:

    • otázky vhodného výchovného vedení dítěte
    • způsob přípravy na výuku (zásady efektivního učení, individuální styl učení)
    • volbu střední školy
    • další otázky týkající se dítěte (osobní či psychické obtíže, náhlá změna chování, změna rodinné situace a její vliv na dítě…)

     

    JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM?

    Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Psycholog úzce spolupracuje s učiteli, pracuje s třídními kolektivy i jednotlivci. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

   • Speciálně pedagogická péče

   • Ing. Mgr. Miluše Goldová

    email: miluse.goldova@zdislava.net

    telefon: 556 821 457

    kancelář: 1. patro, vpravo od jídelny

    konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00, jindy dle domluvy 

    Speciální pedagog poskytuje reedukační péči žákům se vzdělávacími potřebami na základě doporučení
    pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost rodičům žáků nebo jejich rodinných zástupcům. Zajišťuje pomůcky a didaktické materiály pro žáky se vzdělávacími potřebami.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje