• Operační Program Jan Amos Komenský - OP JAK

   • Leták - OP JAK publicita

    Naše škola se od ledna 2023 zapojila do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Jan Amos Komenský. Ukončení programu je v prosinci 2025.

    OP JAK má přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

    Z prostředků tohoto projektu budeme financovat školní psycholožku a školního asistenta. Psycholožka bude na naší škole pracovat na poloviční úvazek jako doposud a bude pomáhat při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Školní asistent bude pomáhat při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při podpoře motivace žáků.

    Na naší škole se v rámci OP JAK se budeme věnovat inovativnímu vzdělávání žáků v ZŠ v podpoře při zavádění moderních metod a forem výuky. Dále vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, které budeme využívat při zavádění moderních metod a forem výuky a větší individualizaci výuky.

    Ve školní družině a klubu se zaměříme na vzdělávání a spolupráci pracovníků a inovativnímu vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.

    Celkový rozpočet projektu je 1 864 847 Kč.

   • Prevence digitální propasti

   • Leták - Prevence digitální propasti

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo dotační výzvu určenou pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022, s názvem Prevence digitální propasti z projektu Národního plánu obnovy.

    V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

    Naše škola v rámci dotační výzvy Prevence digitální propasti pořídila tři iPady, pro využití do výuky a pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami), v celkové výši 56.000,- Kč.

   • Doučování 2022 - projektová výzva

   • Leták - publicita
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo od ledna 2022 Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
    Na naší škole se v rámci projektu doučování věnujeme žákům v oblastech českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a ukrajinským žákům při přechodu do českého systému školství s jazykovou bariérou a návaznými potřebami výuky.


    Doučování 2022, evidenční číslo 0121/DOUCOVANI_SKOLY/2022 
    Od ledna do srpna 2022 probíhalo na naší škole Doučování – 1. část. Vypočtená dotace dle přílohy výzvy činila 84.175,- Kč, kterou jsme téměř vyčerpali.


    Doučování 2022_2, evidenční číslo 0030/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2 
    Od září do prosince 2022 probíhá Doučování – 2. část. Vypočtená dotace dle přílohy výzvy činí 56.800,- Kč.

     

    Doučování 2023, evidenční číslo 0167/DOUCOVANI_SKOLY/2023
    Od ledna do srpna 2023 probíhá na naší škole Doučování – 1. část. Vypočtená dotace dle přílohy výzvy činí 126.720,- Kč.


    Doučování doplňuje a prohlubuje výuku v závislosti na individuálních potřebách žáka, a to nejen ve vztahu k probírané látce, ale také k osvojení návyku samostatného studia a domácím podmínkám při vzdělávání.

   • Projekt Cesta ke vzdělání III, výzva č. 80 ŠABLONY III

   • Cesta ke vzdělání III, výzva č. 80 ŠABLONY III

    Cesta ke vzdělání III

     

    Naše škola se od května 2021 zapojila do dvouletého projektu výzvy č. 80 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

     

    Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků za účasti školního psychologa a dvou školních asistentů, dále rozvojové aktivity pro žáky, jde hlavně o projektové dny ve škole i mimo školu. Součástí je rovněž aktivita pro sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

     
   • Projekt Modernizace učeben CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice, výzva č. 92 IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“

   • Modernizace učeben 


    Cílem projektu v naší škole je vznik učebny pracovního vyučování včetně zázemí, skladu, šaten, dále malá polytechnická učebna a nové sociální zařízení v nevyužitých prostorech sklepu školy. Dále přeměna současné učebny dílen ve druhém patře na učebnu jazyků a odborných předmětů.


    Učebna pracovního vyučování bude vybavena pracovními stoly pro žáky a učitele, na kterou bude navazovat místnost učitele, tzv. přípravna, sklad materiálu a žákovské šatny. V daných prostorech bude probíhat výuka pracovních činností a kroužky navázané na klíčové kompetence pro technické a řemeslné obory. V dílnách budou realizovány kroužky a činnost školní družiny a klubu. Škola počítá s vytížením 8 hodin týdně a maximální kapacitou 16 osob.


    Polytechnická učebna bude vybavena stoly, na kterých budou umístěny 3D tiskárny a gravírovací přístroj. V daných prostorech bude probíhat výuka pracovních činností a kroužky navázané zvláště na klíčové kompetence digitální technologie. Škola počítá s vytížením 8 hodin týdně.


    Učebna jazyků a odborných předmětů vznikne přeměnou současné učebny dílen ve druhém patře na učebnu jazyků. Jazyková učebna bude sloužit pro účely dělení třídy při výuce jazyků, volitelných a nepovinných předmětů – angličtiny, něm-činy, ruštiny, etické nebo náboženské výchovy případ-ně odborných předmětů. Na učebnu bude navazovat kabinet jazyků a dále v prostoru budou realizovány kroužky a činnost školního klubu. Škola počítá s vytížením v rozsahu 19 hodin týdně. Kapacita učebny - 16 žáků.


    Předkladatelem projektu je zřizovatel školy, Biskupství ostravsko-opavské. Zahájení realizace projektového záměru je plánováno na březen 2021 a ukončení realizace projektového záměru do srpna 2021.

   • Projekt Cesta ke vzdělání II, šablony OP VVV

   • Dokument k nahlédnutí

    Naše škola se od července 2019 zapojila do dvouletého projektu výzvy č. 63 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.
    Z prostředků tohoto projektu bude nadále financována školní psycholožka, která pracuje na poloviční úvazek a bude pomáhat při řešení.  
    Tento projekt také podpoří vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem zkvalitnění osobnostního a sociálního rozvoje žáků, matematické, počítačové a jazykové gramotnosti.
    Pro žáky školy budou připravovány projektové dny ve škole i mimo ni.

    Celkový rozpočet projektu je 1 367 000 Kč.

   • Projekt Centrum kolegiální pomoci

   • Obecným cílem projektu je přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě novely § 16 a souvisejících od 1. 9. 2016. Dále jde o zlepšení “kultury společného vzdělávání” na školách v projektu zapojených i dalších. Dalším cílem je i lepší propojení pregraduální přípravy studentů a využití poznatků zkušených pedagogů praxe pro její zkvalitnění. 
    Projekt je realizován v období od února 2018 do ledna 2020.
    Garantem projektu jsou pracovníci Ústavu speciálně pedagogických studií při Univerzitě Palackého Olomouc.
    Do projektu jsme vstoupili s dalšími třemi základními školami, a to ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Kašava a ZŠ Salvator Valašské Meziříčí, a společně jsme vytvořili centrum kolegiální pomoci. Tři pracovníci naší školy, ředitel školy, výchovný poradce a speciální pedagog, absolvují v rámci projektu minimálně 10 setkání na výše uvedených školách. Náplní těchto setkání jsou přednášky odborníků, workshopy a předávání zkušeností učitelů z praxe v oblasti inkluze. 

   • Projekt Modernizace ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice, výzva č. 66, IROP ITI Ostravské aglomerace

   • Naše škola se v roce 2016 zapojila do výzvy IROP, ITI Ostravské aglomerace č. 6 pro základní školy. Projekt obecně řeší vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických a řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

    Cílem projektu v naší škole je modernizace a dovybavení učebny cizích jazyků a digitálních technologií a vybavení pomůckami, počítači, interaktivní tabulí a nábytkem. Dále vybavíme učebny přírodovědných předmětů učebními pomůckami, tablety a interaktivní tabulí. Nejdůležitější složkou projektu jsou bezbariérové úpravy a vybudování výtahu. Poslední součástí je zajištění konektivity školy rychlým internetem a Wi-Fi. 

    Předkladatelem projektu je zřizovatel školy, Biskupství ostravsko-opavské. Zahájení realizace projektového záměru je plánováno na červen 2016 a ukončení realizace projektového záměru do konce roku 2018.

    Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 7 273 tis. Kč a výše požadované dotace cca 6 898 tis. Kč.
     

   • Projekt Cesta ke vzdělání, šablony OP VVV

   • Naše škola se od února 2017 zapojila do výzvy č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“. Z prostředků tohoto projektu bude po dobu dvaceti měsíců financována školní psycholožka. Psycholožka bude na naší škole pracovat na poloviční úvazek a bude pomáhat při řešení výchovných a výukových problémů žáků, při péči o integrované žáky, apod.
    Tento projekt také usnadní zavádění výuky matematiky metodou Hejného v naší škole a umožní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze.

    Celkový rozpočet projektu je 684 tisíc korun.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje